Свикване на Общо събрание на БФИЕК

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 24, ал. 3 от Устава на БФИЕК, Управителният съвет на сдружението свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на БФИЕК чрез покана в „Държавен вестник“. Общото събрание ще се проведе на 3 юни 2021 г. от 11:00 ч. на адрес: Американски университет в България, ул. „Университетски парк“ №…