Свикване на редовно Общо събрание на БФИЕК

Управителният съвет на сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на БФИЕК на 14.04.2022 г. в 11:00 ч., на адрес: ул. Университетски парк №1, Американски университет в България, 1700 София, при следния: ДНЕВЕН РЕД: Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2021 г. Приемане…