БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ – 21.01.2014г.

Представители на БФИЕК взеха участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ, представени от ДКЕВР. Според индустриалните енергийни консуматори, текстовете на проекта за Правила, както и предложените промени в Закона за енергетиката (изпратени от ДКЕВР до Министерство на икономиката и енергетиката с Изх.№ Е-03-17-1/09.10.2013г.), ощетяват българската индустрия, отнемат права на…