ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление.

На 23.09.2014 г. от 14.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-31 от 10.09.2014 г. за утвърждаване на цена за ІV–то тримесечие на 2014 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на…