Годишно Общо събрание на БФИЕК – 12 април 2016г.

Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2016 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2015 г.; 2. Приемане на годишен…