Свикване на Общо събрание на БФИЕК за 2023 г.

Управителният съвет на сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на БФИЕК на 11.05.2023 г. от 11:00 ч., на адрес: ул. „Университетски парк“ №1, Американски университет в България, зала 301, София 1700, при следния: ДНЕВЕН РЕД: Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2022…