България на второ място в ЕС по размер на „политическите разходи“ в цената на тока

Доклад на Ernst&Young оцени икономическите и фискални ефекти от изменението на цена „задължение към обществото“ и прилагането на Наредбата за намалена тежест на ВЕИ Подкрепата за ВЕИ, когенерации и невъзстановяемите разходи, формиращи така наречената цена за „задължения към обществото“ има потенциал да затрие годишна продукция в реалния сектор за 10,303 млн. евро, добавена стойност за…

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г.

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г. Федерацията изцяло подкрепя предложението на председателя на КЕВР за определяне на оператора на газопреносната мрежа за търговски и физически балансьор на системата, както и премахването на предложените по-рано…

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов Във връзка с утвърждаване на проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителни мрежи и за достъп до съоръженията

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов Във връзка с утвърждаване на проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителни мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ. Основната позиция на Федерацията гравитира около идеята, че предложенията на КЕВР…

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов във връзка с представения за обществено обсъждане проект на решение относно определяне на цени в сектор „Енергетика“ за ценовия период от 01.07.2015 г.

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов във връзка с представения за обществено обсъждане проект на решение относно определяне на цени в сектор „Енергетика“ за ценовия период от 01.07.2015 г. БФИЕК е категорично против предложеното увеличение на цена „задължения към обществото“. Твърдението, че по този начин се възстановява равновесието в тежестта…

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ

Като представители на големите български индустриални предприятия – основни потребители на електроенергия, с ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ до ДКЕВР, до Министър-председателя и до Председателя на НС категорично възразихме по предложението на енергийния регулатор да увеличи мрежовите цените на електроенергията за новия ценови период (от 01.07.2014 г.). Паралелно с това се повишават началните цени на търговете на свободния…

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ / ПРОМЕНИ В ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2014

Българските производители от базовата промишленост, които са и най-големите индустриални потребители на електроенергия, категорично не приемат предложените промени на мрежовите цените в сектор „Електроенергетика“ за новия ценови период от 01.07.2014 г.Предлаганото увеличение в цените ще доведе до унищожаване и на тези индустрии, които все още работят и оцеляват, въпреки водената неадекватна на европейската практика национална…

Официална позиция относно гарантиране на достъпа на индустрията до природен газ на конкурентни на световните цени

Българските енергоинтензивни индустрии, представлявани от организациите на работодателите от добивната(БМГК), металургичната(БАМИ) и химическа промишленост (БКХП), както и на големите енергийни консуматори (БФИЕК)изразяват тревога от рискове за газовите доставки и липсата на алтернативи. За последните пет години няма напредък в диверсификация на източниците и маршрутите за неговата доставка до територията на страната. Забавя се разрешаването на…

Становище: Прекратяване на практиката за субсидиране на износа на електроенергия от индустрията в България

Във връзка с поставен въпрос на проведения Форум „Бизнес – Правителство“ и желанието Ви да се информирате допълнително по темата за износ на електроенергия, представяме на Вашето внимание становище на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори(БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия(БАМИ), Българската камара на химическата промишленост(БКХП) и Българска минно-геоложка камара(БМГК) относно негативните ефекти от преференциите…

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ДЕЙСТВАЩИТЕ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ И МИ2

Членовете на БФИЕК, БАМИ и БКХП – големи консуматори на електроенергия, ключови субекти на българската икономика, както и още 3,000 малки и средни предприятия са пряко и косвено засегнати от предлаганото преразглеждане на условията по съществуващите двустранни договори и категорично възразяват срещу това намерение на БЕХ. След намалението на такса пренос с 5.56 лв/мвтч от…

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ – БФИЕК ПОДКРЕПЯ МЕРКИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СЕКТОР „ЕНЕРГЕТИКА“

БФИЕК изразява подкрепа за усилията на правителството да нормализира инвестиционния живот на всички участници в електроенергийната система.В годините след 2008г. се натрупа значителен дефицит на средства в сектора. Две независими международни изследвания показаха, че цената на електроенергията за индустрията в България е една от най-високите в света. Процентът на енергийно бедните домакинства расте. Индустриалните енергийни…

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ – БФИЕК НАСТОЯВА ЗА ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЙНА И ИНДУСТРИАЛНА СТАБИЛНОСТ

БФИЕК изразява своето безпокойство от изключително неустойчивата законова и регулаторна рамка в енергийния сектор. Постоянното предлагане на ЗИД на ЗЕ прави енергийния и индустриалния сектори неатрактивни за продължаване на съществуващи и за привличане на нови индустриални инвестиции. В тази връзка БФИЕК настоява Народното събрание и Министерски съвет да предприемат и провеждат една по-консервативна и по-устойчива…

ДКЕВР/Цени на мрежовите услуги от 01.08.2013

С решение Ц-25/29.07.2013г. ДКЕВР утвърди цени на мрежовите услуги и разходи към обществото в сила от 01.08.2013г. Утвърдените цени за мрежови услуги и разходи за обществото са общо с 1.51 лв./МВтч по-високи от прогнозните. Намалението в мрежовата компонента се сви до 18% от цените 2012/2013г. ДКЕВР http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-C-25-29_07_2013.pdf