Становище на БФИЕК относно методиката за определяне на цени на доставчика от последна инстанция

Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция и Методиката за компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетикатаДО:Г-ЖА АНЖЕЛА ТОНЕВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР СТАНОВИЩЕ Относно: Методиката за определяне на цените на електрическата…

Неформална среща на Министрите на Околната среда на ЕС, 16.07.2013г. (Екологични аспекти на шистовия газ)

В рамките на неформална среща на министрите на енергетиката през април 2013 бяха обсъдени възможните ефекти от развитието на добива на неконвенционален петрол и газ в ЕС върху енергийните доставки, цени и конкурентоспособност. През май 2013 г., докладът на Барозо относно енергийните въпроси подчерта необходимостта от „засилване на диверсификацията на енергоизточниците в Европа, коридорите за…

Становище и предложения на БФИЕК и БАМИ относно ЗИД на ЗЕ 27.06.2013г.

Българските бизнесорганизации, които обединяват и представляват енергоинтензивните индустрии, категорично възразяват по наложената практика да се внасят и разглеждат от НС проекти за промени в закони, без предварително запознаване и обсъждане със заинтересованите страни, включително и на очакваното въздействие от тяхното прилагане. Този подход е приложен и в последните промени в Закона за енергетика, които считаме…

Официално заявление на БФИЕК, БАМИ и БМГК относно потенциална заплаха пред индустриалната и енергийна сигурност 24.06.2013г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯГ-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСГ-Н МИХАИЛ МИКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯГ-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТАГ-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИГ-Н ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКАГ-Н РАМАДАН АТАЛАЙ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯГ-Н СОТИР ЦАЦАРОВ КОПИЕ: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯГ-Н ОГНЯН…

Становище относно негативните ефекти от премахване на добавките към мрежовите цени върху електроенергията за износ 16.06.2013г.

ДО: ДРАГОМИР СТОЙНЕВМИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АНЖЕЛА ТОНЕВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ПРЕМАХВАНЕ НА ДОБАВКИТЕ КЪМ МРЕЖОВИТЕ ЦЕНИ ВЪРХУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА ИЗНОС Уважаеми г-н Стойнев,Уважаема г-жо Тонева,Българският бизнес с тревога следи развиващите се събития в страната и натиска от някои съсловия за намаляване на добавките…

Становище относно определяне на цена на природния газ за второ тримесечие на 2013 г.

Предложеното намаление на цената от 25.53 лв./хм3 (3.89%) от „Булгаргаз“ ЕАД за второ тримесечие на 2013г. е крайно недостатъчно за нормализиране на индустриалната активност в България.ДО: ЕВГЕНИЯ ХАРИТОВНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР СТАНОВИЩЕ Относно: Определяне на цена на природния газ за второ тримесечие на 2013 год. Уважаема г-жо Харитонова, Предложеното намаление на цената от 25.53 лв./хм3 (3.89%)…

Позиция на БАМИ, БФИЕК, БМГК и БКХП относно случващото се в сектор Енергетика 26.02.2013г.

ДОГОСПОДИН РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВПРЕЗИДЕНТ НА Р.БЪЛГАРИЯ Копие: Г-н ДЕЛЯН ДОБРЕВМинистър на икономиката,енергетиката и туризма Г-жа ЮЛИАНА ИВАНОВАПредседател на ДКЕВР УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, Българският бизнес с тревога следи развиващите се събития в страната и обществения натиск за намаляване цените на електроенергията. Ние разбираме сериозните проблеми, които има енергетиката и многократно сме представяли пред ДКЕВР и изпълнителната власт…

Становище на БФИЕК – Правила за търговия с електрическа енергия 22.02.2013г.

ДО:ЮЛИАНА ИВАНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР СТАНОВИЩЕОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Уважаема г-жо Иванова, След обсъждане в БФИЕК представяме на вниманието накомисията няколко проблемни области от гледна точка на индустриалните енергийни консуматори:Първата тема касае текстовете относно заплащането на цените за пренос, достъп и добавките към тях, съответно за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми…